Δευτέρα, Απριλίου 12, 2010

ΤΑ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
(Φουράκης και ξερό ψωμί)


Θέλετε νά έκβιάσετε ή νά έξουδετερώσετε άνταγωνιστή: Έπιχείρησιν, Έπιχειρηματία, Ύπουργό, Νομάρχη, Δήμαρχο, Μεγαλογιατρό καί Μεγαλοδικηγόρο; Εάν Ναί ! Τότε Plokarete τους. Προστέξετε νά τούς ρίξετε καί plogger είς τόν λυματοβόθρον τού troktiku. Τό παράσσιτο (Γκι)όλιο (τό έκ βορθολυμάτων άναφυηθέν) καί είς τά λύματα τής Ψυττάλειας καί τών ύπονόμων τής Αθήνας διαβιών είναι πανέτοιμο. Σάς περιμένει.


Σοφά λόγια, γραμμένα από τον Ιωάννη Φουράκη εις το προσωπικόν του ευλόγιον http://fourakis.blogspot.com/

Και, εφόσον ο διδάσκαλος μας παρέχει το δικαίωμα της αντιγραφής λέγων:
Τό δύο τούτα μηνυματά μου [ πρό-πρό μηνύματα], καί έκείνα τά όποία πρόκειται νά άκολουθήσου δύναται έλευθέρως νά άντιγραφούν καί άναρτηθούν είς όποιενδήποτε Mπλόγκερ καί είς όποιανδήποτε Ίστοσελίδα

θα αρπάξω την ευκαιρίαν της αντιγραφής, αντιγράφων εδώ εκτενή αποσπάσματα από τα σοφά κείμενα του σεβαστού Ιωάννου Φουράκη:

ΣΑΦΗΣ ΔΗΛΩΣΙΣ: α. Σαφώς και απεριφράστως δηλώνω και διευκρίνίζω: Με τον «ΕΘΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗ», η «ΤΑΡΖΑΝ», η «ΑΛ ΚΑΪΝΤΑ» η, η, η, πλην μίας απλής γνωριμίας ούτε είχα ποτέ, ούτε έχω οποιασδήποτε μορφής και εκτάσεως φιλία και συνεργασία. β. Το «Τροκτικό» [ Γκι = παράσιτο] όλιο [αδήφαγο λυματογόνο] δεν έτυχε ποτέ να το συναντήσω και αντιμετωπίσω. γ. Το τελευταίο όμως χρονικό διάστημα παρατηρώ και έπισημαίνω πως:

Ο Τρώκτης, αρουραίος και άσβος τούτος εβρίσκεται εις οφθαλμοφανή διατεταγμένη αποστολή. Τροφοδούμενος συνεχώς και δεόντως, από τους επιδιώκοντας την χρυσοφόρα εκμετάλλευσιν των λυμάτων της Ψυττάλειας «ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ» και τον εις τράπεζες και της Νήσου Μακάο των κινέζικων θαλασσών έχοντος αποθηκεύσει τον ίδρωτα των Ελλήνων της Νοτίου Αφρικής, και όχι μόνο, και μη εξαιρετέος συνάδελφος και συμπορευτής του Ασφαλιστού Ψωμιάδη διεθνής [Ίντερ...]. Τούτος δε συνεργαζόμενος και συμπορευόμενος με τον «ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ» και Νόνο των Μ.Μ.Ε. επιδειώκει την αποκλειστική εκμετάλλευσιν της οδικής βοήθειας και των σταθμών και πρατηρίων καυσίμων της Εγναντίας οδού. Εκμετάλευσιν της οποίας την «επιστημονική μελέτη» εσχεδίασε και οργανώνει ο «Καθηγητής Πανεπιστημίου» ΚομπινοΝεκτάριος της Αίγινας και «Στρατηγός Μιλτιάδης του Καλάμου, συνεργάτης και σύμβουλος πρώην Υπουργού και νυν Βουλευτού πραίκτωρος της Αυτού Μεγαλιότητος Μ5 και της Σ.Α.Κ. δ. Το αυτό δε «Τρωκτικό» βουτηγμένο εις τα λύματα της Ψυττάλειας και τους υπονόμους της Συγγρού, του Μοσχάτου και της Κάντζας τίναζει τις από τις λυματοφόρες και δηλητηριώφορες τροφές, με τις οποίες πλουσιοπαρόχως το ταΐζουν οι ανωτέρω αναφερόμενοι

Και συνεχίζει ο Ιωάννης Φουράκης:

Η αποτροπή, του λυματόγονου, λυματοτρόφου και λυματόφορου τούτου αρουραίου, από το να τους εκτοξεύσει επιτυχώς λυματοφόρες κηλίδες και να των προκαλέσουν αυτές κάποιαν δηλητηρίασιν, είναι, όχι μόνο εύκολη αλλά και απολύτως εφικτή. Πιο εύκολη και εφικτότατη είναι η οριστική του εξουδετέρωσις. Τούτη όμως, προς το παρόν, δεν θα την επιδιώξω και διότι : Πλην από το ότι, τόσο ο αρουραίος αυτός, όσο και το όμοτότροφο και ομοστόχο αδελφάκι του κομιστοΘΕΜΑ, είναι απαραίτητα οργανάκια διαβιώντας εις τα λύματα της Ψυττάλειας, τους υπονόμους και βόθρους του Σταυρού, της Κάντζας, της Συγγρού και του Μοσχάτου προκειμένου να συνεχίσουν την χάραξιν και σηματοδότησιν, όχι μόνο της Εγναντίας οδού, αλλά των προθέσεων και προγραμματισμό και των ληστρικών στόχων της ταΐζοντάς τους ΚΑΜΟΡΑΣ.

Άρα λυματογόνο, λυματότροφο και λυματοφόρο «Τροκτικό», καίτοι ήδη έχεις ριχθεί εις την Φάκα δεν θα σου δωθεί ποντικοφάρμακο. Απλώς μόνο θα σου γίνει μια ακόμα νεκροτομικής φύσεως ανατομική και φυσιογνωμική « εξέτασις» και θα αφεθής να πορευθής την αναπότρεπη ειμαρμένη σου, κατά την οποία η ... εξοδετέρωσις σου θα πραγματοποιηθή από την τροφό σου ΚΑΜΟΡΑ.

Ενώ εις έτερον σημείον μεταγενεστέρου κειμένου του, ο Ιωάννης Φουράκης υπογραμμίζει:
Ό πρώτος ώς, ή έστω σάν ΤΡΩΚΤΗΣ γεννήτωρας τού «ΤΡΟΚΤΙΚΟΥ» καί Υβριδιακός πρόγονος τών Τρωκτικών βουτηγμένος είς τούς βούρκους τής λατύπης τής Ψυττάλειας καί τών υπονόμων τής Κάντζας, τής Συγγρού κ.λπ. μέχρι χθές, 3/3/2010 καί έπί πολλούς μήνες αυτυεχαρακτηριζόταν καί αυτόεπροβαλλόταν ώς επί 17 έτη «πρώην συνεργάτης» τού δευτέρου. από σήμερα, 3/3/2002ε επίσης, ο«πρώην συνεργάτης» αυτοεβαπτίσθει καί αύτονομάσθει καίαυτοχαρακτηρίζεται «πρώην υπάλληλος».

Τό ο,τι ο Τρώκτης τούτος επιχειρεί μία ακόμα μέταλλαξίν του, έκ πρώτης οψεως φαίνεται νὰ είναι μία ανούσια, ή μία έκ τών συχνότατων [αναλόγως τών κατά περίστασιν καί περίοδο τροφοδοτών του μέ τυρί καί τήν ποσότητά του καί ποιότητα του] οβιδιακών του μεταμορφώσεων.

Τονίζοντας εν κατακλείδει τα εξής:
Όπως πλέον είναι γνωστό, από τίς αμέσως δύο προηγούμενες αναρτήσεις [ δημοσιεύσεις μου] ο Γράφων προσήλθε αυθορμήτως καί σαφώς εθελοντικά, είς τό πεδίο διαξαγωγής του μετάξυ τών δύων «πρώην συνεργατών» πολέμου καί τά πρώτα του πυρά τά έστρεψε καί στρέφει μόνο εναντίου του Γκι(ολια(ιού)= Τρώκτη- «ΤΡΟΚΤΙΚΟΥ» καί εξ άντικειμένου φαίνεται καί είναι απρόσκλητος σύμμαχους τού ... Τριανταφυλλόπουλου. Πρίν όμως επιχειρήσει νά προωθηθή είς τό κέντρο τού πεδίου διαξαγωγής τού πολέμου τούτου καί αρχίσει νά στρέφη τά πυρά του καί πρός τούς δύο εμπόλεμους προκαλεί τόν πρώτο νά τού ανταπαντήσει είς τά εναντίο του πυρά ρίχνοντάς του καί τίς ρουκέτες εκείνες, διά τών οποίων θά αποκαλύπτει καί επιβεβαιώνει ότι αυτός ήτο ( καί είναι) ό Διδάσκαλος καί Μέντωρ τού « ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΟΥ», ΤΑΡΖΑΝ, κυρίως συνειδητού, ή ασυνείδητου φερέφωνου του πολυδολοφόνου Ξηρού καί δή του πολυπράκτωρος «θεωρητικού, δήθεν του αντάρτικου των Πόλεων», ή τούτος ήτο ( καί είναι) ο Διδάσκαλος καί Μέντωρ, έπίσης, τού Τρώκτη= «ΤΡΟΚΤΙΚΟΥ» ;


Όπως θα έχεις παρατηρήσει, σεβαστέ μου αναγνώστη, εις το παρόν ευλόγιον αναδημοσιεύονται κείμενα αυστηρώς και μόνον από πηγές που εμπιστεύομαι την αξιοπιστίαν των. Φρονώ πως ο Ιωάννης Φουράκης είναι αξιόπιστον πρόσωπο (μίαν και μόνην φοράν τον έχω συναντήσει, αλλά την θεωρώ αρκετή για να κρίνω).

Όπως και να έχει το ζήτημα, θεωρώ ότι αι καταγγελίαι και αι νύξεις του Ιωάννου Φουράκη, χρήζουν διερευνήσεως -πλην όμως, ενώ έχωσιν ήδη περάσει τεσσαράκοντα ημέραι εκ της τελευταίας καταγγελίας ή έστω νύξεως, η μπλογκόσφαιρα παραμένει εις το σκότος, συνεχίζουσα να εμπιστεύεται την ενημέρωσίν της εις το "παράσιτο το διαβιών εις τα λύμματα της Ψυττάλειας και των υπονόμων της Αθήνας" (η φράσις είναι του σεβαστού Ιω. Φουράκη).

Φρονώ πως μια τοιαύτη πηγή ενημερώσεως, δεν ημπορεί να είναι αντικειμενική.

Αυτά.

2 σχόλια :

 1. εννοείται ότι το τρωκτικό δεν είναι απλά φασιστομπλογκ, αλλά ασφαλιτομπλόγκ, τα είπαμε αυτά, υπάρχει ολόκληρο "αφιέρωμα" στο ινδυμήδιον ρε.
  http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1148805

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό δεν είναι λινκ, είναι ανθολόγιον της γελοιότητας του τπρωκτικό!!!
  :-(
  Όμως, όπως και να το κάνουμε, τα λόγια ενός σοφού και έμπειρου ανθρώπου όπως ο Φουράκης, έχουν ειδικό βάρος!
  :-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Mi-la-re,
mi-la-re-si